Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, contracten met en leveringen van goederen of diensten door Groenmacht, en hebben voorrang op alle andere voorwaarden of bedingen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De medecontractant, ongeacht of het een consument of een handelaar betreft, verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden te kennen, te begrijpen en integraal te aanvaarden. De voorwaarden die strijdig zouden zijn of worden met wettelijke bepalingen van dwingend recht, hebben in geen geval de nietigheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. In voorkomend geval worden zulke voorwaarden onmiddellijk vervangen door geldige die het beste overeenstemmen met het doel van de oorspronkelijke voorwaarden. Deze algemene voorwaarden overheersen in ieder geval de aankoopvoorwaarden van de koper, zelfs als die voorafgaand aan Groenmacht werden bezorgd, hetgeen uitdrukkelijk door de koper wordt aanvaard.

2. Onze offertes en prijzen worden opgegeven ten indicatieve titel. Onze offertes zijn enkel bindend mits ondertekening door een bestuurder en zij zijn geldig voor de duur van één maand. Indien het BTW-tarief in de loop van de uitvoering van een overeenkomst wordt gewijzigd, dan wordt het nieuwe tarief toegepast op alle leveringen vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe tarief, ook wanneer een offerte inclusief BTW werd uitgebracht. Groenmacht heeft het recht te allen tijde de verkoopprijzen te wijzigen, zelfs indien een schriftelijke offerte werd uitgebracht, indien er zich wijzigingen voordoen in de elementen en componenten voor de berekening van de prijzen.

3. Groenmacht is enkel gebonden door een leveringstermijn indien die schriftelijk werd vastgelegd. Ingeval Groenmacht verhinderd wordt de termijn na te komen als gevolg van overmacht of enige andere onvoorziene omstandigheid buiten diens wil, dan heeft Groenmacht het recht de levering op te schorten of volledig aan de verkoop en de levering te verzaken zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige verplichting tot schadevergoeding. Indien de leveringstermijn wordt onderbroken of opgeschort door toedoen van de klant, diens aangestelden of onderaannemers, dan heeft Groenmacht het recht vergoeding te vorderen voor de schade die geleden wordt. In voorkomend geval vervalt de leveringstermijn en beslist Groenmacht vrij en zelfstandig over de datum van levering, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

4. Groenmacht kan, behoudens ingeval van opzettelijke schade door Groenmacht, in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch door de koper, een andere gebruiker of een derde, voor de schade die door de producten of door het gebruik ervan wordt veroorzaakt en de koper zal Groenmacht in voorkomend geval vrijwaren voor alle schade en ieder nadeel dat Groenmacht zou (kunnen) oplopen als gevolg van een aansprakelijkheidsvordering.

5. De grondwerken worden uitgevoerd onder de exclusieve en volledige aansprakelijkheid van de koper in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, voor schade aan ondergrondse leidingen en buizen, behoudens ingeval van opzet van Groenmacht. De koper vrijwaart Groenmacht voor alle schade en andere lasten of nadelen als gevolg van vorderingen op grond van burenhinder.
6. Indien Groenmacht toch aansprakelijk zou worden gesteld, kan Groenmacht in geen geval gehouden worden tot meer dan de onmiddellijke en rechtstreekse schade, aldus met uitsluiting van iedere indirecte schade (winstderving, waardevermindering, e.d.m.), en kan de schadevergoeding nooit meer bedragen dan de waarde van de geleverde of verkochte goederen of de prijs van de aangenomen werken.

7. Door Groenmacht aan de koper uitgeleende verpakkingen/containers moeten door laatstgenoemde binnen de maand worden terugbezorgd overeenkomstig onze bijzondere instructies, franco en alle kosten voldaan, en in perfecte staat van conditionering en netheid. Ingeval van laattijdig terugbezorgen of indien gebreken aan de verpakking wordt vastgesteld, heeft Groenmacht, voor de gebruiksderving of de herstellingskosten, recht op een schadevergoeding gelijk aan 150% van de waarde van de verpakking/containers.

8. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Groenmacht, behoudens ingeval schriftelijke andersluidend beding. Iedere laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder vereiste tot voorafgaandelijke ingebrekestelling, vanaf de vervaldag aanleiding tot de aanrekening van interesten van 1% per maand, waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand wordt gerekend én tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van Groenmacht om volledige schadevergoeding te eisen indien daartoe grond bestaat. De niet-geïncorporeerde goederen blijven eigendom van Groenmacht zolang de facturen m.b.t. deze goederen niet volledig werden betaald. De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe, tot integrale betaling van de factuurprijs, de producten af te zonder van alle andere producten, deze niet te verkopen of in het bezit van anderen te geven, noch deze te verwerken. Ze kunnen, zonder vereiste van voorafgaande titel, te allen tijde door Groenmacht in natura worden teruggenomen.

9. Klachten of vorderingen i.v.m. gebreken zijn slechts ontvankelijk indien deze onmiddellijk na de ontdekking, en ten laatste binnen de 5 werkdagen, per aangetekende brief aan Groenmacht worden meegedeeld met gedetailleerde opgave van de aard en omvang van het gebrek, een en ander op straffe van verval.

10. De afhaling van goederen door de koper gebeurt onder diens volledige aansprakelijkheid zowel voor eigen schade als voor schade aan derden, ook indien de schade haar oorzaak vindt in het laden, stapelen of lossen van goederen op of in een voertuig of aanhangwagen van de koper of een derde.

11. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Tongeren. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.